Tyssa No. 204 - Family Franz Kühnel Tyssa OT - Stone Wall

Tyssa No. 204 – Family Franz Kühnel

Tyssa OT – Steinwan