Tyssa No. 319 - Family Karl Fritsche

Tyssa No. 319 – Family Karl Fritsche

Tyssa OT – stone wall